ustawa o narodowym zasobie archiwalnym


ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej dodatkowo na osiągnięcie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest wówczas poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one odmienne dla dokumentacji pracowników zatrudnionych w przeróżnych okresach. W trakcie szkolenia wnikliwie przeanalizowane zostaną zasady możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej pokazany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym dodatkowo w systemach klasy EZD. Poruszone będą podobnie kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, sieci archiwów państwowych, licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych, zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Pojęcie dokumentacji pracowniczej, obszar pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r., rodzaje dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r., Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, elektronizacja dokumentacji pracowniczej, normy przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania względem systemów teleinformatycznych, to znaczy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny oznacza to wystarczy moduł w systemach klasy EZD?, normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom dodatkowo osobom uprawnionym, Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych pisma, sprawy, akta, teczki, Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych pisma, sprawy, akta, teczki wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, który jest działanie oryginalnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej porządkowanie akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Tagi dla artykułu

akta, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, ile archiwizować dokumenty, jak archiwizować dokumenty, jak archiwizować dokumenty w firmie, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, sprawy, teczki, w szczególności archiwalnych akt osobowych