wieloletnia prognoza finansowa jednostek


wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zasady rachunkowości chałupczak mieści Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja, interpretacja, oddziaływanie na wyniki finansowe, możliwe nadużycia, przeciwdziałanie): unowocześnienie wartości zapasów (możliwe rozwiązania interpretacyjne), amortyzacja (i jej oddziaływanie na ocenę kondycji), analiza sprawozdań kwartalnych i miesięcznych (problemy, uproszczenia), dotacje (sposoby ujęcia i działanie na wyniki finansowe), kapitały (dobre „duże” czyli „małe”), kontrakty długoterminowe (budowlane), odpisy aktualizujące należności (kiedy, dlaczego, ile i na jakim sposobem długo), odroczony podatek zasady rachunkowości bożena chałupczak lukratywny (kiedy, dlaczego, oddziaływanie na wyniki finansowe), porównywalność danych (przy różnorodnych latach obrotowych), prace rozwojowe (co tak naprawdę znaczą), ogół problemów transakcji z jednostkami powiązanymi (w tym obowiązki informacyjne), rezerwy (w tym pojęcie cichych rezerw), segmenty działalności (kiedy, jak), utrata wartości środków trwałych (np. w wyniku zmiany technologii produkcji), wartość godziwa aktywów (loga, wartość firmy, marka), wycena inwestycji (w szczególności udziałów i akcji), zaliczki na dywidendy (jak interpretować). Co można wyczytać ze sprawozdania biegłego rewidenta.

Tagi dla artykułu

podatek rolny a dzierżawa, podatek rolny a leśny, podatek rolny czy od nieruchomości, podatek rolny od budynków gospodarczych, zasady rachunkowości bożena chałupczak, zasady rachunkowości chałupczak