Prawo


Upadłość i postępowanie konsumenckie w jaki sposób upadłość

Upadłość i postępowanie konsumenckie w jaki sposób upadłość przedsiębiorcy umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą.

Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowe prawo budowlane warunki zniesienia obowiązku

Nowe prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i całkowity wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji

Przekazanie uczestnikom praktycznej informacji z aspektu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną

Nowelizacja KSH Rejestr akcji – różnice pomiędzy niepubliczną spółką akcyjną a prostą spółką akcyjną ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za nieistnienie prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Prawo restrukturyzacyjne jakie zobowiązania nie podlegają

Prawo restrukturyzacyjne - jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Elektronizacja zamówień publicznych Postanowienia dotyczące

Elektronizacja zamówień publicznych Postanowienia dotyczące podwykonawstwa i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe zmiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed.

Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Prawo rodzinne adwokat i pokrewieństwo

Prawo rodzinne adwokat i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wielce.

Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Ustawa o ochronie osób fizycznych i mienia i Proces

Ustawa o ochronie osób fizycznych i mienia i Proces karny i postępowanie. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to zwłaszcza zakresu zaskarżenia również zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1


Gospodarka odpadami BDO 2020 Rejestracja gminnych

Gospodarka odpadami BDO 2020 Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0


Gmina i Przygotowanie sesji i komisji znajomości

Gmina i Przygotowanie sesji i komisji znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Przygotowywanie dokumentów ogłoszeń zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0